یک زوج روزهایشان را پر از عشق و هیجان می سازند و انعکاس برق نگاهشان بر روی الماس ها میدرخشد، و ما آ ن را به بازتاب نور ما بر روی آب تشبیه می کنیم.

پیدا نشد!